RODO – Polityka Prywatności

Mając na względzie treść Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 5/46/WE (tzw. RODO), które jest stosowane od 25 maja 2018 r. oraz przywiązując ogromną wagę do prawidłowości i transparentności przetwarzania i ochrony przez nas danych osobowych prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami.

1. Informujemy, że Maria Maćkowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Maria Maćkowska FIRMA PRODUKCYJNO – USŁUGOWO – HANDLOWA „RYSTAL, jest administratorem Państwa danych osobowych.
2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej (adres: ul. Partyzantów 17, 32-700 Bochnia) lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej pod adresem: rodo@wyroby-hutnicze.com.pl
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) prawidłowej realizacji umowy/zlecenia zawartych przez Państwa z Administratorem oraz do podejmowania działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) wykonania ciążącego na administratorze obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa podatkowego i prawa o rachunkowości (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
c) dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
d) prawidłowego wykonywania zawartej z naszym Klientem umowy- w przypadku podania przez Państwa pracodawcę Państwa danych do kontaktu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
e) odpowiedzi na pytanie przekazane przez Państwa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty, z którymi Administrator współpracuje na mocy zawartych umów powierzenia oraz podmiotom, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa tj. przewoźnikom, spedytorom, firmom windykacyjnym, podmiotom świadczącym usługi: księgowe, prawne, IT, audytowe bankom, wszelkim organom państwowym, którym zgłoszenie danych jest niezbędne do realizacji powyższych celów.
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych przez okres obwiązywania umowy, w tym przez okres trwania uprawnień z tytułu rękojmi / gwarancji, a w zakresie przetwarzania danych w celu wykonania ciążącego na administratorze obowiązku prawnego przez okres jaki wyznaczają przepisy prawa, w tym w szczególności prawa podatkowego i prawa o rachunkowości. W zakresie wskazanym pkt 4.c Administrator będzie przetwarzał dane przez okres trwania prawnie uzasadnionego interesu tj. przez okres, w którym będzie mógł dochodzić ewentualnych roszczeń.
6. Mają Państwo prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
  • przenoszenia Państwa danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Brak podania przez Państwa danych osobowych skutkować będzie niemożliwością przygotowania, zawarcia i zrealizowania umowy/zlecenia pomiędzy Państwem a Administratorem; udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.
8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej;