Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest F.P.U.H. RYSTAL Maria Maćkowska z siedzibą ul. Partyzantów 17, 32-700 Bochnia.
 2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej (adres: ul. Partyzantów 17, 32-700 Bochnia) lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej pod adresem: rodo@wyroby-hutnicze.com.pl
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu: udzielenia odpowiedzi na pytanie przekazane w formularzu kontaktowym, ochroną przed roszczeniami w związku z prowadzoną działalnością (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty, z którymi Administrator współpracuje na mocy zawartych umów powierzenia oraz podmiotom, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, którym zgłoszenie danych jest niezbędne do realizacji powyższych celów.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych przez okres do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie przekazane w formularzu kontaktowym , a następnie przez 3 lata w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami.
 6. Mają Państwo prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • przenoszenia Państwa danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Administrator przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Państwa, podane w formularzu kontaktowym.
 2. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej